چگونه ضمیر ناخودآگاه عمل می کند؟

ضمیر ناخودآگاه به قسمتی از مغز گفته می شود که بخش عظیمی از اطلاعات ( که تجربیات مرجع نامیده می شوند و از اطلاعاتی که از بدو تولد از طریق حواس پنجگانه ذخیره کرده است) درون آن نگهداری می شود. این اطلاعات عظیم در کیفیت احساسات ما و درک ما از جهان پیرامون و شرایط و محیطی که در آن زندگی می کنیم نقش مستقیم و اصلی را ایفا می کند. 

ضمیر ناخود آگاه ما، گذشته ی ماست. هر چه که در گذشته انجام داده ایم باعث می شود که در تصمیم گیری های خود در مورد حال و آینده تحت تاثیر قرار بگیریم. 

گذشته ی ماست که تعیین می کند که لحظه ی حال ما چگونه باشد. همچنین تصمیم هایی که در لحظه ی حال می گیریم و تجربیاتی که در لحظه ی حال انتخاب می کنیم و تفسیرهایی که در مورد این تجربیات اتخاذ می نماییم ( که این تفسیر ها هم بر اساس گذشته ی ما شکل می گیرد) مبنای تعیین آینده و سرنوشت پیشروی ما خواهد بود.

مطالب مرتبط:

معرفی کتاب 7 عادت مردمان موثر

معرفی کتاب صبح جادویی

معرفی کتاب شازده کوچولو

معرفی کتاب خودت را به فنا نده

طالب خواندنی سایت کتاب دوست:

معرفی مختصر سعدی شیرازی